Tjänster
logga

Psykoterapi • Utredning • Rådgivning • Utbildning

Om behandling

Inför varje behandling eller annan insats gör man som psykolog en bedömning av svårigheterna och om de är sådana att psykologiska insatser kan vara till hjälp. Ibland är den noggranna bedömningen i sig och beskrivningen av situationen fullt tillräcklig för att påbörja en förändring till det bättre. 

Det psykoterapeutiska arbetet är framför allt ett samarbete i form av återkommande samtal mellan två människor. Tillsammans försöker vi förstå och lösa upp psykiska orsaker till lidande eller andra svårigheter att få vardagslivet att flyta. Man går inte bara i terapi under terapitimmarna utan också mellan träffarna. Om det passar dig kan vi ibland gemensamt formulera något att tänka eller prova på i vardagen, det handlar framför allt om att pröva och levandegöra det man samtalat om.

Om psykologisk bedömning

Bedömning är ett viktigt arbetsredskap för alla insatser som psykologer gör för individer. Det kan innebära testning med olika psykologiska test eller fördjupade samtal.


Jag har omfattande erfarenhet av utredning av barn och unga med de mest skiftande svårigheter. Ofta efterfrågar man s.k. "basutredningar", där jag gör en bred bedömning av barnets eller den unges styrkor och svårigheter, såväl inlärnings- och beteendemässigt som emotionellt. Det innefattar testning och observationer samt samtal med lärare och föräldrar. Slutrapporten sker muntligen och skriftligen, med föräldrars godkännande.


En basutredning kan ligga till grund för upprättande av åtgärdsplaner och eventuellt remiss till andra enheter för fördjupad utredning (exempelvis barn- och ungdomspsykiatri eller logopedmottagning).


Jag erbjuder handledning och utbildning till föräldrar och personal. Det kan handla om hur man stöttar ett barns utveckling av självkänsla, gränssättning eller hur man genomför goda samtal. Ibland behöver en personalgrupp externt stöd för att tillsammans reflektera kring utmaningar i arbetet eller kring barns olika behov.


För barn och unga är det oftast skolans ansvar att en psykologbedömning kommer till stånd, om svårigheterna påverkar inlärningen eller vardagen i skolan.

Vid vissa adoptioner krävs intyg av psykolog och jag kan då stå till tjänst med bedömning och intyg som krävs.


I samarbete med ALNA gör jag även utredningar och bedömningar när det finns misstanke om skadligt bruk eller missbruk i arbetslivet.

Jag arbetar på uppdrag av Lunds universitet i utbildningen av blivande psykoterapeuter (psykodynamisk inriktning, vuxna och barn).


I samarbete med kollegan Lisa Hallberg (dramapedagog och tidigare universitetsadjunkt vid Malmö Högskola) utbildar jag även i samtalsmetodik för personer som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och familjer. Du kan läsa mer om det här http://valan.se/silverutbildning.html


Silver utbildning erbjuder också föreläsningar och workshops och har bland andra samarbetat med Hörby kommun och Svenska Kyrkan.

Om utbildning

Ulrika Hult

leg. psykolog

leg. psykoterapeut

 email:

psykolog@ulrikahult.se

tel:

076-55 08 007